I. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego.
 2. Serwis Internetowy – strona internetowa udostępniona pod adresem www.stajnianysa.pl, zawierająca treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje.
 3. Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z Serwisu Internetowego.
 4. STUDIO 1209 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stajnia Jaekel: adres stałego wykonywania działalności gospodarczej Jasienica Dolna 46, 48-315 Łambinowice, NIP: 1182095388, REGON: 146979255, będąca właścicielem Serwisu Internetowego. Stajnia Jaekel jest wpisana do KRS pod nr 0000486054.
 5. Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2361).
 6. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).
 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93).
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Umowa – umowa zawierana ze Stajnia Jaekel, dotycząca imprezy turystycznej jako całości lub, jeżeli impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy turystycznej.
 10. Podróżny (Uczestnik) – każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie Umowy zawartej w zakresie stosowania Ustawy.
 11. Impreza (Impreza Turystyczna) – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy.
 12. Warunki – Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Organizatora stanowiące integralną część Umowy.
 13. Standardowy Formularz Informacyjny – formularz informacyjny stanowiący załącznik 1 lub 2 do Ustawy zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy.
 14. Zamówienie – ogół danych, niezbędnych do rezerwacji Imprezy, przesłany przez Użytkownika do Stajni Jaekel za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, poczty e-mail na adres skrzynki pocztowej Stajni Jaekel, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym lub telefonicznie.
 15. System Rezerwacji – internetowy system rezerwacji Imprez udostępniony Użytkownikowi w Serwisie Internetowym.
 16. Rezerwacja – posiadająca unikalny numer rezerwacja, tworzona w Systemie Rezerwacji na podstawie kryteriów wyboru Imprezy oraz danych osobowych Uczestników podanych przez Użytkownika w Zamówieniu.
 17. Płatność – opłata za wszystkie usługi wskazane przez Użytkownika i zestawione w Rezerwacji. Sklep generuje linki do płatności umożliwiające sfinalizowanie zamówienia.
 18. Funkcjonalności Serwisu Internetowego – rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym, szczegółowo opisane w par. V niniejszego Regulaminu.
 19. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Stajnię Jaekel o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usług przez Stajnię Jaekel na zasadach w nim przewidzianych.
 2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu Internetowego jest akceptacja przez Użytkownika wszystkich postanowień zawartych w treści niniejszego Regulaminu. W Systemie Rezerwacji wymagane jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Warunków, przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji. Użytkownik może również dobrowolne wyrazić stosowne zgody, w tym w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Stajnię Jaekel czy też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, w tym na wykonywanie marketingu bezpośredniego przy użyciu urządzeń końcowych (takich jak telefony komórkowe i stacjonarne, tablety, komputery) oraz automatycznych systemów wywołujących.
 3. Aktualne opisy zajęć zawarte w ofercie Stajni Jaekel zamieszczonej w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy.
 4. Dane zawarte w opisie Imprez mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 Ustawy wymogu poinformowania uczestnika o zmianie.
 5. Złożenie Rezerwacji przez Użytkownika nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy nawet, jeżeli Użytkownik dokonał wpłaty. Użytkownik wypełniając zgłoszenie składa do Stajni Jaekel propozycję zawarcia Umowy na wskazaną przez siebie Imprezę, która to propozycję Organizator może zaakceptować, lub odrzucić. Stajnia Jaekel może wysłać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia jednak nie jest ono jednoznaczne z akceptacją propozycji zawarcia Umowy przez Organizatora.
 6. Rozpoczęcie świadczenia usługi turystycznej następuje w momencie zawarcia Umowy zgodnie z Warunkami. Szczegółowe warunki zawarcia Umowy w szczególności dotyczące płatności, praw i obowiązków Uczestników, reklamacji, rezygnacji z imprezy turystycznej lub zmiany terminu określone są w Warunkach.
 7. Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w którym rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu Internetowego. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik, na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia – zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres: Stajnia Jaekel, Jasienica Dolna 46, 48-315 Łambinowice lub adres e-mail: biuro@stajnianysa.pl oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym ustępie, w/w umowę uważa się za niezawartą.
 8. Rozliczenia transakcji e-przelewem, kartą kredytową, przeprowadzane są za pośrednictwem PayNow. 
 9. III. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu Internetowego, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do prawidłowego działania Serwisu Internetowego, niezbędne jest:
  a) posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet wyposażonego w system operacyjny,
  b) posiadanie prawidłowo zainstalowanej przeglądarki internetowej,
  c) posiadanie konta poczty elektronicznej.
 2. Do prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Stajnię Jaekel za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej.
 3. Do prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Stajnię Jaekel za pośrednictwem SMS, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego lub innego urządzenia technicznego zdolnego do wysyłania i odbierania wiadomości SMS.
 4. Stajnia Jaekel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika, w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.
 5. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu Internetowego nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 6. Stajnia Jaekel podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego pod względem technicznym. W związku z tym, że Serwis Internetowy jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu. Stajnia Jaekel nieustannie podejmuje czynności, aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu bez żadnych wad. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Stajnia Jaekel nie gwarantuje, że informacje i ceny zawarte w Serwisie Internetowym są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.

IV. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu Internetowego są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. Serwisu Internetowego nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Stajnia Jaekel zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jej właściciela.
 3. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu Internetowego, Stajnia Jaekel zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, W przypadku uzyskania przez Stajnię Jaekel informacji o naruszeniach praw do informacji, danych i materiałów Stajni Jaekel wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się użytkownika do wezwania Stajni Jaekel w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Stajnia Jaekel może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do informacji, danych i materiałów.

V. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikowi m.in:
  a) Zapoznanie się z Warunkami;
  b) Zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego;
  c) Zapoznanie się ze Standardowym Formularzem Informacyjnym;
  d) Przejście do Systemu Rezerwacji;
  e) Sprawdzenie adresu i danych kontaktowych Stajni Jaekel;
  f) Przesłanie wiadomości do Stajni Jaekel za pomocą formularza kontaktowego;
  g) Zgłoszenie chęci otrzymywania informacji o aktualnych promocjach oraz innych informacji, w tym informacji handlowych za pomocą wiadomości e-mail
 2. System Rezerwacji umożliwia m.in:
  a) Zapoznanie się z opisem Imprez;
  b) Dokonanie Rezerwacji wraz z wprowadzeniem danych Uczestników;
  c) Dokonanie Płatności.
 3. Stajnia Jaekel umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji przy użyciu urządzeń końcowych (takich jak telefony komórkowe i stacjonarne, tablety, komputery) oraz automatycznych systemów wywołujących, na podany przeze Użytkownika numer telefonu oraz adres e-mail o aktualnych wydarzeniach, konkursach, promocjach, komunikatów marketingowych dotyczących usług i produktów Stajni Jaekel, analizowanie preferencji, aktywności i zainteresowań Użytkownika w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania przez niego sprofilowanych ofert. Ponadto Stajnia Jaekel umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Stajnię Jaekel na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Aby otrzymywać informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik musi wyrazić odrębne zgody przez bezpośrednie zaznaczenie odpowiednich opcji na formularzach zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
 5. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji o których mowa w ust. 4 powyżej, przez:
  a) Przesłanie wiadomości e-mail na adres Stajni Jaekel z żądaniem zaprzestania wysyłania określonych informacji;
  b) Skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym.

VI. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji, jest ukończenie przez Użytkownika 18 (słownie: osiemnaście lat) lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni odpowiada za skutki swoich działań w Serwisie Internetowym, a w szczególności w Systemie Rezerwacji.
 3. Użytkownik nie ma prawa do przesłania informacji w Serwisie Internetowym, dokonywania w jakiejkolwiek formie zapytań o rezerwację lub dokonania Rezerwacji przy wykorzystaniu do tego fałszywych danych lub danych innej osoby.
 4. Użytkownik nie ma prawa do posługiwania się fałszywą bądź cudzą kartą kredytową bez uzyskania uprzedniej zgody jej właściciela. Każde nieuprawnione działanie tego rodzaju będzie zgłaszane odpowiednim organom ścigania.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STAJNI JAEKEL

 1. Stajnia Jaekel nie gwarantuje, że do momentu prawidłowego zakończenia procesu zakładania Rezerwacji, dostępność miejsca oraz cena nie ulegną zmianie.
 2. Stajnia Jaekel nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
  a) przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet, będących następstwem okoliczności niezależnych od Stajni Jaekel;
  b) wprowadzenie przez Użytkownika w Rezerwacji nieprawidłowych danych osobowych Uczestników Imprezy;
  c) dokonany przez Użytkownika wybór Imprezy, jak również za spełnienie przez niego lub Uczestników warunków do skorzystania z wybranej imprezy, w tym spełnienia warunków formalnych, wizowych, zdrowotnych celem odbycia podróży, będące następstwem okoliczności niezależnych od Stajni Jaekel.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Stajnia Jaekel przestrzega zasad określonych w RODO, w tym w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
 2. Stajnia Jaekel jest administratorem danych osobowych jedynie w zakresie danych osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego i danych osobowych Uczestników Szkoleń (dalej jako „Administrator”).
 3. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: biuro@stajnianysa.pl, pod numerem telefonu +48 576 584 968 lub pisemnie na adres: Jasienica Dolna 46, 48-315 Łambinowice.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników imprez turystycznych jest Organizator. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestników znajdują się na stronie internetowej Organizatora: www.stajnianysa.pl/polityka-prywatnosci.
 5. Stajnia Jaekel przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu umożliwienia Organizatorowi wykonania Umowy oraz prowadzenia działań marketingowych dotyczących oferowanych przez Organizatora usług.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania ww. umów.
 7. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu Internetowego i Uczestników w następującym zakresie:
  a) dane zawarte w Systemie Rezerwacji w Serwisie Internetowym, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu/mieszkania), data urodzenia;
  b) dane zawarte w formularzu kontaktowym w Serwisie Internetowym, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane osobowe podane w formularzu, dotyczące złożonego zapytania;
  c) dane dotyczące Płatności, takie jak: imię, nazwisko, dane adresowe (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu/mieszkania), numer rachunku bankowego, inne dane osobowe podane w tytule przelewu (jeśli występują);
  d) inne dane związane z zawarciem i realizacją Umowy: m.in. dodatkowe dane osobowe dotyczące złożonych reklamacji, seria i numer dokumentu tożsamości (paszportu, dowodu), informacje o stanie zdrowia, dane biometryczne (takie jak wzrost, waga), płeć, podpis, wizerunek;
  e) dane dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności adres IP;
  f) dane dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego zapisane w tzw. plikach cookies, takie jak historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania, dane dotyczące preferencji lub zachowań podczas przeglądania strony Serwisu Internetowego;
  g) inne dane związane z korzystaniem przez Użytkowników z funkcjonalności Serwisu, m.in. dodatkowe dane osobowe dotyczące złożonych reklamacji.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu, a także w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w tym zakresie w związku z zawartą umową, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu oferowania Użytkownikom i Uczestnikom przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem ich potrzeb z pomocą profilowania, które jednak nie będzie istotnie wpływać na sytuację ani wywoływać skutków prawnych wobec tych podmiotów.
 9. Dane osobowe w zakresie danych zwykłych są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  a) zawarcia i realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w szczególności w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jak również w celach marketingu i promocji produktów oraz usług Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d) w pozostałych przypadkach dane osobowe Podróżnych w zakresie danych zwykłych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO:
  • Jeżeli Użytkownicy lub Podróżni wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
  • Jeżeli Podróżni wyrażą zgodę na przetwarzanie wizerunku – przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, stanowiącego dane osobowe, utrwalonego w formie nagrania audio/audio-video/zdjęć podczas Imprezy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych – zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku zarówno jako samodzielnego materiału jak i w ramach innych utworów; Administrator jest uprawniony do dokonywania opracowań wizerunku umożliwiających włączenie go do większej całości i tak może go łączyć z innymi utworami, w tym utworami audio-wizualnymi, dokonywać ekstrakcji poszczególnych warstw materiału zawierającego wizerunek, w tym ekstrakcji warstwy audio i video; zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku dla celu promocyjnego wskazanego powyżej; wykorzystywanie wizerunku, będące jednocześnie jego przetwarzaniem jako danych osobowych, oznacza: utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w tym w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną (np. zdjęcia cyfrowe, wydrukowane plakaty); rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, rozpowszechnianie bez pośrednictwa egzemplarzy poprzez wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie w formacie analogowym i cyfrowym, w sieciach teleinformatycznych (w tym sieci Internet), w sieciach telefonicznych i urządzeniach mobilnych (np. poprzez – Facebook, Instagram, Google+, YouTube, Twitter, Pinterest, strony www, w szczególności strona internetowa Administratora); rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu; podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. W zakresie, w jakim przetwarzane dane mogą obejmować dane szczególnych kategorii tj. dane dotyczące zdrowia, dane biometryczne – Administrator przetwarza dane wyłącznie w celu wykonania Umowy (tj. celem odpowiedniego i prawidłowego dobrania sprzętu sportowego na szkolenia), podstawą prawną przetwarzania danych Podróżnego jest zgoda na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 11. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:
  a) W zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  b) W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  c) W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  d) W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – do momentu wycofania takiej zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Podróżnych, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 12. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Stajnię Jaekel następującym kategoriom odbiorców:
  a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
  b) firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Organizatorem w celu realizacji imprez turystycznych,
  c) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT – w tym podmioty świadczące usługi hostingu, podmioty marketingowe, podmioty wspierające procesy księgowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy);
  d) podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam, opracowania kampanii remarketingowych i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami, w szczególności Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://policies.google.com/privacy;
  e) podmioty udostępniające narzędzia w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania usług Administratora, będące w tym zakresie odrębnymi administratorami, w szczególności Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, udostępniające usługę Facebook Pixel; Administrator korzysta z funkcji Facebook Pixel do wyświetlania publikowanych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie usługami Administratora lub którzy mają pewne wspólne współczynniki; funkcja Facebook Pixel pozwala również zrozumieć skuteczność reklam na portalu Facebook dla celów statystycznych i badania rynku; więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
  f) podmioty w zakresie ich wykorzystania przy realizacji procesów płatności za zakupione usługi – operatorzy płatności, będący w tym zakresie odrębnymi administratorami danych, 

g) organy publiczne, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy prawa (po przedstawieniu przez przedmiotowe organy odpowiedniego żądania).

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści jego/jej danych, możliwości ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Internetowego. Reklamacje należy składać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Serwisu Internetowego, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@stajnianysa.pl.pl lub korespondencyjnie na adres: Stajnia Jaekel, Jasienica Dolna 46, 48-315 Łambinowice. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Użytkownika oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przedmiotowej reklamacji.
 3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. Reklamacje w zakresie wykonania Umowy należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 2. Wszelkie spory na podstawie niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Stajnia Jaekel zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Stajnię Jaekel poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu w Serwisie Internetowym. W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia danej umowy.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Regulamin obowiązuje z dniem 12-04-2024 r.